12 Kazoo Sato / Disruption Lab Team, Nanago Dori Park

Tokyo, Shibuya, 2-53-5 Hatagaya